Obchodní podmínky

Společnosti DEIA s.r.o.

se sídlem Krátká 188, Křenice 250 84
IČ: 107 14 316
DIČ: CZ10714316

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347117

dále jen také „prodávající“

pro velkoobchodní i maloobchodní prodej zboží prostřednictvím e-shopu (on-line obchodu) umístěného na internetové adrese www.deia.cz

 

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DEIA s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, fyzickou podnikající osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.deia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Podle těchto VOP mohou být uzavřeny jak kupní smlouvy ve smyslu spotřebitelských smluv mezi prodávajícím a fyzickou osobou nepodnikatelem jako maloobchodní prodej a ty se řídí pak ust. §1810 a násl. obč. zákoníku, nebo kupní smlouvy mimo rámec spotřebitelských smluv, tedy mezi dvěma podnikateli při jejich podnikatelské činnosti jako velkoobchodní nebo maloobchodní smlouvy, které nepodléhají právní úpravě spotřebitelských smluv, a řídí se ust. §2079 a násl. obč. zákoníku.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Předmětem prodeje jsou pouze elektronické, elektrotechnické a jiné díly, součástky a komponenty (dále jen „zboží“). K těmto dílům není primárně dodáván návod k obsluze ani jiné doklady, vyjma součástek či dílů, ke kterým jsou dostupné katalogové/produktové listy výrobce. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že je odbornou osobou pro manipulaci s nakupovanými díly, součástkami a komponenty.

 

 II.

Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III.

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jak bez přidané hodnoty, tak včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny neobsahují poplatek za dopravu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky či zemí výslovně uvedených ve webovém rozhraní obchodu.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající po obdržení objednávky prověří dostupnost, technickou specifikaci a cenu objednaného zboží a v případě dostupnosti zboží potvrdí elektronickou poštou akceptaci objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je oprávněn po obdržení objednávky kupujícího a po prověření dostupnosti, technické specifikace a ceny zboží, zaslat kupujícímu protinávrh s úpravou technické specifikace nebo ceny („protinávrh objednávky“), kterým není uzavřena kupní smlouva, ale kupující musí po prověření úprav a změn své objednávky tyto úpravy a změny akceptovat, pokud chce uzavřít kupní smlouvu s těmito změnami a úpravami prodávajícího, a to v termínu do 5-ti kalendářních dnů. Případně má možnost tyto změny neakceptovat, a kupní smlouva tak není uzavřena. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 5 kalendářních dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IV.

Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. U zboží uvedeného ve webovém rozhraní obchodu nepožaduje prodávající od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě individuálních objednávek zboží, které není vystaveno na webovém rozhraní obchodu, může prodávající požadovat po kupujícím úhradu části či celé kupní ceny předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 a 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, možnost prohlídky zboží se v případě internetového obchodu vylučuje.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než je cena uvedená na objednávce, informuje prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího.

4.10. Při uzavření rámcové smlouvy o odběru zboží na fakturu, lze odebírat zboží na fakturu se splatností a obchodními podmínkami sjednanými v uzavřené rámcové smlouvě.

 

V.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

 5.1. V případě, že se bude jednat o nákup v rámci spotřebitelské smlouvy, tj. maloobchodní prodej spotřebiteli, má spotřebitel jako kupující právo na odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zboží v uzavřeném původním originálním obalu neopatřeném plombovací samolepkou výrobce, které kupující z obalu vyňal, a tím zboží narušil, a není možné obnovit jeho původní vlastnosti. V takovém případě by totiž musel prodávající provést očištění a konzervaci zboží. V takovém případě je možné pouze dohodnout se s prodávajícím o ukončení smlouvy dohodou s tím, že prodávajícímu vzniká nárok na úhradu nákladů za očištění a konzervaci zboží vyjmutého z originálního obalu, a to ve výši nejméně 20% sjednané kupní ceny takto vyjmutého zboží.
 • o dodávce zboží v uzavřeném původním originálním obalu opatřeném plombovací samolepkou výrobce, které kupující z obalu vyňal a/nebo porušil plombovací samolepku, a tím zboží narušil, a není možné obnovit původní vlastnosti zboží. V takovém případě je možné pouze se dohodnout s prodávajícím o ukončení smlouvy dohodou s tím, že prodávající jednostranně stanoví výkupní cenu takového zboží (obvykle se jedná o 20% původní kupní ceny zboží).
 • o dodávce zboží, které bylo objednáno na základě jeho individuální poptávky/objednávky pro jeho osobu či osobu jeho zákazníka. V takovém případě je možné pouze se dohodnout s prodávajícím o ukončení smlouvy dohodou s tím, že prodávající jednostranně stanoví stornopoplatek za neodebrané zboží.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující elektronicky na e-mailovou adresu e-shopu  prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář na stránkách e-shopu.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatele

6.1. Následující ustanovení se týkají výhradně kupních smluv uzavřených mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. V případech podnikatelských vztahů nelze odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu. V těchto podnikatelských vztazích lze odstoupit od smlouvy jen v případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího v souladu s §2002 a násl. občanského zákoníku. Kupující se zavazuje informovat neprodleně prodávajícího o odstoupení písemně a uvést v odstoupení důvod svého odstoupení, aby nedošlo k finančním ztrátám na obou stranách či ohrožení práv třetích stran.

6.2. Uzavřením kupní smlouvy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti souhlasí kupující s tím, že za podstatné porušení nebude považováno prodlení, ke kterému dojde z důvodu přerušení výroby, dovozu zboží či vyprodání zásob, a taktéž nedostupnosti zboží či jakýchkoliv výpadků na straně výrobního, distribučního či logistického řetězce nebo z důvodu vyšší moci. Prodávající uvědomí kupujícího neprodleně o vzniku výše popsaných důvodů ovlivňujících dodávku zboží dle kupní smlouvy neprodleně písemnou formou, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se o tomto stavu dozví. Za písemnou formu se považuje taktéž doručení emailu kupujícímu.

6.3. Vyšší mocí se pro účely uzavřené kupní smlouvy rozumí mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu prodávajícího, kterou nemohl předvídat v době potvrzení objednávky a následném plnění závazků z ní vyplývajících. Za takovou událost se považuje válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, omezení stanovená v rámci nouzového stavu, embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, která bezprostředně ohrozí provádění činností popsaných v předmětu objednávky. Za vyšší moc se považuje též neplnění či nedodání ze strany subdodavatele, pokud by nastalo z důvodů shora uvedených. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, neodpovídá během této okolnosti prodávající za plnění svých závazků vyplývajících z objednávky. Smluvní termíny stanovené v objednávce se vlivem okolnosti vyšší moci prodlužují o dobu působení vyšší moci, včetně přiměřené doby pro konsolidaci a restituci poměrů poté, co okolnosti vyšší moci pominou. Trvá-li vyšší moc déle než tři (3) měsíce, projednají smluvní strany kupujícího a prodávajícího další postup při plnění dle objednávky.

6.4. Uzavřením kupní smlouvy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti souhlasí kupující s tím, že za podstatné porušení smlouvy nebude považováno dodání zboží určené výrobcem za adekvátní náhradu objednaného zboží či zboží vykazující po dodání neopravitelnou vadu, u nějž bude v rámci reklamačního řízení výrobcem závada neuznána, neboť vyjádřením výrobce je prodávající vázán.

6.5. Uzavřením kupní smlouvy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti souhlasí kupující s tím, že nelze odstoupit od uzavřených kupních smluv na základě individuální poptávky/objednávky. V tomto případě lze ukončit smlouvu pouze dohodou s tím, že prodávající jednostranně stanoví výkupní cenu takového zboží v souladu s ustanovením článku 5.1., nebude-li stanoveno v kupní smlouvě jinak.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady objektivně vynaložené prodávajícím do doby odstoupení, neboť do této chvíle jednal prodávající v dobré víře, že k odstoupení od kupní smlouvy nedojde. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu a úhradu nákladů a práv třetích stran.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

VII.

Doprava a dodání zboží

7.1. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

7.2. Volba způsobu dodání se provádí během objednání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.4. V případě individuálních objednávek je druh dopravy a náklady spojené s tímto způsobem dopravy stanoven prodávajícím individuálně.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží či zajistit převzetí zboží třetí stranou při dodání.

7.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

7.9. Zboží je dodáváno dle aktuální dostupnosti. Zboží, které je skladem, je obvykle odesláno do dvou až tří pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího. U zboží, které je skladem u dodavatele či není v okamžiku objednání skladem, je termín jeho odeslání potvrzen dodatečně po sjednání termínu s dodavatelem tohoto objednaného zboží.

 

VIII.

Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění se nevztahuje dále na opotřebení věci způsobené nevhodným užíváním kupujícím nebo třetí osobou nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, instalací, použitím či neodborným zapojením a provozováním v technologických celcích, k nimž není zboží výrobcem určeno či je v rozporu s doporučeními výrobce zboží, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího primárně emailem na adresu prodávajícího, případně na adrese sídla nebo provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

IX.

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v těchto VOP. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

 

X.

Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou v Podmínkách ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (v souladu s čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

 

XI.

Zasílání obchodních sdělení

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

XII.

Doručování

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou elektronické komunikace na e-maily smluvních stran.

12.2. Smluvní strany mohou jakoukoli korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

DEIA s.r.o.

se sídlem Krátká 188, Křenice 250 84

e-mail: obchod@deia.cz

telefon: +420 608 066 855

13.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní obchodu prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webovém rozhraní obchodu prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

13.8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.5.2022.

  

V Křenici dne 20.5.2022