Reklamační řád

Společnosti DEIA s.r.o. pro prodej zboží v e-shopu

Obchodní společnost:

DEIA s.r.o.

se sídlem Krátká 188, Křenice 250 84
IČ: 107 14 316
DIČ: CZ10714316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347117

vydává tento reklamační řád v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní normy upravují podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno v e-shopu prodávajícího.

 

I.

Výklad základních pojmů

 

 1. Prodávající: Firma DEIA s.r.o. se sídlem Krátká 188, Křenice 250 84, IČ: 107 14 316, DIČ: CZ10714316, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347117
 2. Kupující: Každá fyzická či právnická osoba, která od prodávajícího zakoupila od prodávajícího v e-shopu či na základě individuální objednávky nabízené zboží.
 3. E-shop: Internetový obchod prodávajícího provozovaný na adrese www.deia.cz.
 4. Zboží: Veškerý sortiment výrobků prodávaných na e-shopu Prodávajícího či na základě individuální objednávky.

 

 

II.

Obecná ustanovení

 

 1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci internetového obchodu (e-shopu) či kupních smluv uzavíraných mezi smluvními stranami na základě individuální objednávky.
 2. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kupující souhlasí v rámci reklamací se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Tyto reklamační podmínky obchodní společnosti DEIA s.r.o. (dále jen „Prodávající“) platí pro smluvní vztahy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou, fyzickou podnikající osobou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese deia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Podle těchto reklamačních podmínek mohou být řešeny odpovědnosti za vady zboží ve smyslu spotřebitelských smluv mezi Prodávajícím a fyzickou osobou nepodnikatelem jako maloobchodní prodej, a ty se řídí pak ust. §1810 a násl. obč. zákoníku, nebo kupní smlouvy mimo rámec spotřebitelských smluv, tedy mezi dvěma podnikateli při jejich podnikatelské činnosti jako velkoobchodní nebo maloobchodní smlouvy, které se řídí ust. §2079 a násl. obč. zákoníku.
 4. Ustanovení odchylná od reklamačních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

III.

Rozsah odpovědnosti Prodávajícího a Kupujícího

 

 1. Ve vztahu ke zboží zakoupenému u Prodávajícího odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží je při převzetí Kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou.
 2. Kupující jako spotřebitel je oprávněný uplatnit právo z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem. Pro rozbalené a použité zboží je doba pro uplatnění práv z vadného plnění stanovena na dvanáct měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem.
 3. Kupující jako podnikatel je oprávněný uplatnit právo z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u zboží v době šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím podnikatelem. Pro rozbalené a použité zboží je doba pro uplatnění práv z vadného plnění stanovena na tři měsíce od převzetí zboží Kupujícím podnikatelem.
 4. Kupující v postavení spotřebitele i podnikatele mají následující práva z odpovědnosti za vady:
 • výskyt opravitelné vady se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy
 • při nepodstatném porušení smlouvy má Kupující právo na odstranění vady výměnou zboží, a pokud nelze provést výměnu zboží, tak má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího
 • při podstatném porušení smlouvy má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy
 1. Při odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele platí ustanovení čl. V. všeobecných obchodních podmínek.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany podnikatele je možné pouze dle §2002 a násl. obč. zákoníku.
 3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Kupujícího – podnikatele se považuje zejména:
 • neuvedení pravdivých údajů v objednávce o kupujícím
 • neuvedení potřebné specifikace objednávaného zboží či dodání doplňujících informací potřebných ze strany prodávajícího pro zajištění zboží
 • neuhrazení dosavadních závazků ze strany kupujícího
 • prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny či její části
 • prodlení kupujícího s komunikací vůči prodávajícímu delší než 10 kalendářních dnů
 1. V případě uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem a stejně tak v případě uzavření kupní smlouvy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti platí, že v případně podstatného porušení smlouvy a oprávněného odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, lze zboží vrátit pouze při splnění následujících podmínek vrácení zboží:
 • vrácené zboží musí být zabaleno pro přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení v rámci přepravy
 • vrácené zboží musí být v nepoškozených a neotevřených původních obalech (s výjimkou zboží, které bylo prodáno jako otevřené či použité, či se prodává po kusech bez původního balení). V případě, že je zboží opatřeno plombovací samolepkou, musí být tato neporušená.
 • vrácené zboží musí být nepoškozené, neznehodnocené, nepoužité a neporušené 
 1. V případě kupních smluv mezi podnikateli musí být zboží vráceno neprodleně na náklady Kupujícího na adresu uvedenou Prodávajícím. Neurčí-li Prodávající jinak, musí být zboží vráceno s kopií daňových dokladů, na základě kterých bylo zboží zakoupeno.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si při vrácení zboží stanovisko a prověření výrobce, zda je vrácený komponent či díl plně funkční a bez vad. V případě vrácení zboží hradí náklady spojené s vyjádřením výrobce, otestováním a vystavením související dokumentace Kupující. V případě vrácení kupní ceny či její části budou tyto náklady započteny vůči vrácené kupní ceně či její části.
 3. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, instalací, montáží či manipulací, používáním v rozporu s doporučeními uvedenými výrobcem, vniknutím cizích látek do zboží, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, nebo pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství či komponent. Prodávající zároveň neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou Kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými Kupujícím či třetí stranou.

           

IV.

Nároky Kupujícího

 1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až §2174 občanského zákoníku.
 2. Reklamace zboží je primárně předávána Prodávajícím k vyjádření výrobci zboží, kdy jeho stanoviskem je Prodávající i Kupující vázán. V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna kupujícím - podnikatelem, není prodávající povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě určené příslušným výrobcem dané značky či zboží.
 3. V případě vrácení zboží nesmí toto být mechanicky poškozené, nesmí se připojit k nestandardnímu příslušenství či být instalováno do technologických celkům, k nimž není výrobcem určeno, a nesmí být na něm provedena neodborná montáž, instalace či úpravy Kupujícím nebo třetí osobou. V případě zboží opatřeného plombovací samolepkou výrobce nesmí být tato porušena.

 

V.

Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující primárně e-mailem na adresu Prodávajícího. V tomto případě popíše v mailu vadu a přiloží vždy fotodokumentaci poškozeného zboží, popis reklamované skutečnosti a uvede číslo daňového dokladu, na základě kterého bylo zboží zakoupeno.
 2. Prodávající předá celou záležitost k posouzení výrobci a seznámí Kupujícího se stanoviskem výrobce, kterým je vázán. Zároveň dle stanoviska výrobce bude postupovat dále při vyřízení reklamace vady dodaného zboží. V případě, že se nebude jednat dle stanoviska výrobce o vadu, pro níž bylo zboží reklamováno, pak náklady spojené s vyjádřením výrobce, otestováním a vystavením související dokumentace hradí Kupující.
 3. V případě reklamací uplatněných na základě kupních smluv mezi podnikateli, u nichž bude v rámci reklamačního řízení výrobcem závada neuznána, hradí náklady spojené se zpětným zasláním zboží Kupující.

  

VI.

Lhůta pro vyřizování reklamací

 1. Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne na jiné lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
 2. O výsledek vyřízení reklamace se musí zákazník sám zajímat, v případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti vyplynou.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 1.  Veškerá prezentace výrobků umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího (www.deia.cz) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 20.5.2021 a platí na území České republiky i v rámci EU. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

 V Křenici dne 20.5.2021